Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés időpontja: 2023. 11. 14.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Green Rabbit Termékmediátor Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit.

Jelen általános szerződési feltételek 2023. november 14. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek. A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Résztvevővel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldala útján gondoskodik. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Szolgáltató weboldalán (www.targyaljmagabiztosanangolul.hu) elérhető.

Az Általános Szerződési Feltételek a Résztvevővel az 5.3. pont szerint megkötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződéses ajánlat 5.3. pont szerinti módon történő elfogadásával a Résztvevő elismeri, hogy a külön nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni, melyeknek a Résztvevő a szerződéses ajánlat elfogadásával és a szolgáltatás igénybevételével aláveti magát. 

  1. A Szolgáltató

1.1. A Szolgáltató a www.targyaljmagabiztosanangolul.hu weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a

Név: Green Rabbit Termékmediátor Kft. 

Székhely és postacím: 2100 Gödöllő, Major utca 27.

Adószám: 13763460-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-124405

Képviseli: Farkas Andrea

Email: farkasandrea@targyaljangolul.hu

Weboldal: www.targyaljmagabiztosanangolul.hu,

amely vállalkozás nyilvántartott tevékenységi körei között szerepel a Résztvevővel kötött egyedi szerződésben szereplő szerződéses tevékenység.

1.2. A Szolgáltató egyben rögzíti, hogy a szerződéses tevékenységet illetően megfelelő szakismerettel és a tevékenység magas színvonalú ellátásához szükséges megfelelő szakértelemmel rendelkezik, melyre tekintettel a tevékenységét magas szakmai színvonalon végzi.

  1. A Szolgáltató felelősségi köre

2.1. A Szolgáltató felel mindazokért a Résztvevőnek okozott károkért, amelyek a szakma szabályainak megsértéséből, kifejezetten a saját érdekkörében felmerülő okból fakadnak.

2.2. Mentesül a Szolgáltató a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogyan az a szakma szabályai szerint tőle elvárható, illetve azt, hogy a bekövetkezett kár neki nem felróható okból keletkezett.

  1. Az ÁSZF érvényessége és hatálya

3.1. A Szolgáltató a tevékenységi körében meghatározott szolgáltatásait az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján nyújtja.

3.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is.

3.3. A Szolgáltató a szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse, vagy megváltoztassa. A Szolgáltató az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Résztvevő számára történő megismerését folyamatosan biztosítja a weboldalán a www.targyaljmagabiztosanangolul.hu elérhetőség alatt.

  1. A Résztvevő

4.1. A Szolgáltató a szolgáltatását mind jogi személyek, mind természetes személyek részére nyújtja. A Résztvevő magánszemélyként csak a 18. életévét betöltött természetes személy lehet, akinek a cselekvőképessége korlátozva nincs.

4.2. Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Résztvevőre – illetve, ha a Résztvevő és a szolgáltatás igénybevevője egymástól eltér, úgy az igénybevevőre is -, aki a szerződéses ajánlat elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.3. A Résztvevő köteles a szükséges információk kellő időben való átadásával elősegíteni a Szolgáltató szerződéses tevékenységét, azzal, hogy amennyiben ezen információk átadását nem vagy késedelmesen teljesíti, úgy a Szolgáltatót az erre tekintettel bekövetkező késedelmes teljesítéséért felelősség nem terheli.

  1. A Szolgáltatás

5.1. A Szolgáltató a Résztvevő részére online Tárgyalj Magabiztosan Angolul Mentorprogram szolgáltatást nyújt.

5.2.A Mentorprogramot a honlapon nem lehet megrendelni, hanem azt megelőzi egy 60 perces ingyenes online stratégiai konzultáció, ahol sikeres elbírálás után van lehetőség megrendelni azt a szerződés írásbeli megerősítésével.

5.3.A képzésre a Szolgáltató és a Résztvevő egyedi szerződést köt írásban egymással. A szerződés tartalmazza a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részletes feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltatás díját. A szerződés a Résztvevő számlázáshoz szükséges adatait is tartalmazza (magánszemély esetén a nevét, lakcímét, jogi személy esetén a jogi személy elnevezését, székhelyét, adószámát)

A felek közötti szerződés a szolgáltató ajánlatának elfogadásával és a szolgáltatás díjának egyidejű átutalásával jön létre.

Mivel a Mentorprogram teljesen személyre szabott, (függ a Résztvevő nyelvi céljától, a Program hosszától, a konzultációk számától, a részletfizetési lehetőség igénybevételétől) így a szolgáltatási díj mindig egyedileg kerül megállapításra.

A már teljesített szolgáltatás (mentorprogram) díja utólag vissza nem igényelhető.

5.4. Szolgáltató tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Program elvégzése után nem állít ki arról semmilyen bizonyítványt, oklevelet.

  1. A Felek jogai és kötelezettségei

6.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett és a Résztvevő által igénybevett szolgáltatást az elérhető legmagasabb színvonalon, a szakma szabályainak és szabványainak a figyelembevételével nyújtja.

6.1.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a szolgáltatás nyújtása közben átadott információk, adatok, leírások és módszerek a szakma szabványainak figyelembevételével és a jogszabályok figyelembevételével a szakmára vonatkozó etikai szabályok teljes körű megtartásával kerülnek átadásra.

6.1.3. A Szolgáltató a 6.1.2. pont szerint részletezett információk átadásán túlmenően nem vállal kötelezettséget bármiféle eredmény bekövetkezésére, így az átadott információk, adatok és módszerek hasznosítása, alkalmazásának sikeressége semmilyen formában nem kérhető rajta számon.

6.1.4. A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására, amely módosításokat a www.targyaljmagabiztosanangolul.hu oldalon közzé kell tennie a hatályba lépés időpontjával együtt.

6.2. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

6.2.1. A Résztvevő jogosult az általa megrendelt szolgáltatást igénybe venni.

6.2.2. A Résztvevő jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket a saját képzési céljára felhasználni.

6.2.3. A Résztvevő nem jogosult a szolgáltatás nyújtása során megkapott információkat, adatokat és módszereket továbbértékesíteni, azokat saját szellemi termékeként hivatkozni, illetve azokat ezen a módon felhasználni, illetve a saját képzésétől eltérő célokra felhasználni.

6.2.4. A Résztvevő köteles az általa megadott adataiban bekövetkező változást haladéktalanul a Szolgáltató tudomására hozni.

  1. A szerződés megszűnése

7.1. A megbízási szerződés megszűnhet:

 – A felek közös megegyezése útján

 – Azonnali hatályú felmondás útján

 – A Megbízott jogutód nélküli megszűnésével, vagy a természetes személy halálával

 – A bíróság erre vonatkozó jogerős határozata alapján

7.1.1. A szerződés megszűnik, amennyiben a Felek ebben állapodnak meg. A megszűnéskor már teljesített szolgáltatások ellenértékével a Feleknek ebben az esetben is el kell számolniuk egymással.

7.1.2. Ha valamelyik fél a szerződésbe foglalt lényeges kötelezettségét megsérti, úgy a másik fél jogosult a szerződést a jogsértő félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni és kártérítést követelni. Lényeges kötelezettségnek számít a Résztvevő oldalán a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok, dokumentumok megfelelő módon történő átadása, illetve a megbízási díj időben történő megfizetése. A Szolgáltató részéről lényeges kötelezettség az ajánlott szolgáltatás teljes körű nyújtása a Résztvevő részére.

7.1.3. A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, illetve a magánszemély Résztvevő halálával a szerződés megszűnik.

7.1.4. Megszűnik a szerződés, ha a bíróság jogerős határozatával így rendelkezik, a már teljesített szolgáltatásokkal azonban ebben az esetben is el kell számolni.

  1. Adatvédelem

8.1. A természetes személy Résztvevő tudomásul veszi, hogy a megbízási szerződés aláírása egyben a részéről az adatvédelmi nyilatkozat megadásának is minősül, amelynek birtokában a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából a Résztvevő által megadott személyes adatokat jogosult kezelni. Személyes adatnak minősül a Résztvevő minden olyan adata, amelyből a személye azonosítható. Az adatok kezelése ez esetben tárolást és a szolgáltatás számára történő feldolgozást jelent.

8.2. A Szolgáltató a Résztvevő adatait kizárólag a szolgáltatás érdekében jogosult felhasználni, azokra referencia adatokként is csak a Résztvevő engedélye alapján hivatkozhat.

8.3. A Résztvevő kérésére a Szolgáltatónak részletes tájékoztatást kell nyújtania az adatkezelés módjáról.

8.4. Amennyiben a szerződés megszűnik, a Szolgáltató köteles a Résztvevő személyes adatait törölni a nyilvántartásából.

8.5. A Szolgáltató adatkezelésének részletes szabályai az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely a Megbízott honlapján www.targyaljmagabiztosanangolul.hu hozzáférhető.

  1. Szerzői jogok

9.1. A www.targyaljmagabiztosanangolul.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett, vagy értékesített, valamint a vállalkozás által rendelkezésre bocsátott, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi.

9.2. Az együttműködés során a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott anyagok kizárólag a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással összefüggésben, a Résztvevő saját céljaira használhatók fel. 

9.3. A szerzői jogok 9.1. és 9.2. pont szerinti megsértését a Szolgáltató olyan lényeges kötelezettség sértésnek tekinti, amely a felek közötti szerződés azonnali hatályú megszüntetését s ezzel egyidejűleg kártérítés követelését vonja maga után.

A jogsértő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

  1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

10.1. A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

10.2.Panaszkezelés

10.2.1. A Résztvevő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: farkasandrea@targyaljangolul.hu 

Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni. A Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát. 

10.2.2.A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Résztvevő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. 

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.